българският следва

OPEN CALL

Radar Sofia and Asociatia InCap (Romania) in partnership with Theatre Repliкa in Bucharest

and the Cultural Management Academy of Goethe Institut

want to commission the creation of two new theatrical texts,

one in Bulgarian and one in Romanian.

The selected writer from Bulgaria will get a one month residency in Bucharest,

while the selected Romanian writer will be a resident of Radar Sofia in Bulgaria.

Each of the winners will receive a fee of 1000 EUR and a translation into the opposite language.

The texts will then have staged readings and resources will be sought for full-scale production.

The residencies take place simultaneously and the indicative period of stay is Jan 15 to Feb 15, 2020.

The writers will then have a deadline until March 30 to finish their texts.

Application documents:

– CV proving previous experience in playwriting;

– a synopsis of the play/texts that is proposed to be created; and

– five pages of a (previous) theatrical text as a sample

(In Bulgarian or Romanian respectively. CVs and synopses in English will be much appreciated but are not a requirement.)

Deadline for application: December 14, 2019

Announcement of results: December 24, 2019

The topic of the call is

MINORITIES

The theme is taken very broadly – any group, identity or a phenomenon that is a minority according to the writers and deserves their attention can be addressed. New, experimental forms and formats are accepted.

Send the Bulgarian submissions to: applications@radarsofia.org

Send the Romanian submissions to: asociatiaincap@gmail.com

«This Project is supported by the Goethe-Institut and the Project Fund of the Cultural Management Academy in Sofia,  Bucharest, Thessaloniki and Sarajevo».

ОТВОРЕНА ПОКАНА

Радар София и Асоциация InCap, съвместно с Театър “Реплика” в Букурещ и Академията за кулутрен мениджмънт към Гьоте Институт, България,

искат да поръчат написването на два нови текста за театър,

един на български и един на румънски език.

Избраният български автор ще прекара един месец в Букурещ,

а селектираният румънски автор ще бъде резидент на Радар София в България.

Всеки от победителите ще получи хонорар от 1000 евро, както и превод на другия език. Текстовете ще имат сценични четения и ще се търсят ресурси за поставянето им.

Резиденциите ще се проведат едновременно, като предвиденият период за престой е 15 януари – 15 февурари 2020 година.

Авторите ще имат краен срок до 30 март да завършат текстовете си.

Документи за кандидатстване:

-автобиография, представяща предишен опит като драматург;

-синопис на пиесата, която се предлага да бъде създадeна; и

-пет страници от предишен театрален текст (съответно на български или румънски; автобиографии и синопсиси на английски ще ни улеснят, но не са задължителни)

краен срок за кандидатстване: 14 декември 2019 г.

обявяване на резултатите: 24 декември 2019 г.

Темата на отворената покана е:

МАЛЦИНСТВА,

като тя може да се разбира широко – всяка група, идентичност или феномен, които според авторите са малцинствени и заслужават тяхното внимание, могат да бъдат обект на работата.

Нови, експериментални форми и формати са добре дошли.

Изпращайте българските кандидатури на: applications@radarsofia.org

Изпращане на румънските кандидатури: asociatiaincap@gmail.com