English follows

Радар София и Драма пакт ви канят на “Въведение в NUTRICULA”, тридневно безплатно работно ателие, базирано на петгодишна международна изследователска и артистична практика, водено от Ясен Василев в ДНК – пространството за съвременен танц и пърформанс.

NUTRICULA подлага изпълнителите на поредица от задачи, които целят да изпитат и преосмислят границите и функциите на тялото и да разрушат (не)съзнателни навици в движението. Работата цели да освободи тялото и движенията му от наложените върху тях значения. Ателието включва практически движенчески упражнения, критически дискусии, творческо писане и преминаване през структурата на физическото соло.

Проектът стартира през 2015 година в Шанхай в сътрудничество с Филип Куаме Боафо, пърформанс артист и изследовател от Гана. Плановете за следващи етапи пропадат поради проблеми с визовите режими за африкански артисти в Китай и ЕС. Продължението на работата с нови изпълнители в различни контексти е до голяма степен реакция на политическите и икономически условия, пред които много артисти са изправени днес.

Работата се занимава с напрежението между глобално и локално в тялото на изпълнителя, с начините, по които социо-политическата реалност и личната биография информират процеса, и с възможностите на изпълнителя да си извоюва пространство отвъд концепцията.

Ателието е подходящо за професионални актьори, танцьори и изпълнители (но не изключва и хора без никакъв сценичен опит), които се интересуват да преминат през тридневно въведение в метода на работа и потенциално да започнат да развиват свои версии на солото.

Формулярът е тук: https://forms.gle/SsDHt9nCudcP2Mt4A

 Краен срок за кандидатстване: 4 април

🗓

10-12 Април – ателие “Въведение в NUTRICULA”Безплатно тридневно ателие по четири часа сутрин, отворено за максимален брой местни участници, от които ще бъдат селектирани 10 човека, които ще имат възможността да продължат в репетиционен процес през месец май.

🗓

12-22 Май – репетиции и пърформанс “НЕВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ”Подготовка и представяне на колективна версия на пърформанса с до десет изпълнители, избрани от ателието. Репетиции и две премиерни представяния за България на пърформанса “Невъзможни действия”.

Участието в ателието е задължително условие за участие в репетиционния процес.

Хонорарът на всеки участник е 1000 лв за 10 репетиционни дни.Радар София ще осигури безплатни нощувки за до двама участници, които не живеят в София, за времето на целия репетиционен процес.

Организаторите запазват правото да променят датите, мястото на провеждане и броя на участниците в зависимост от епидемиологичната обстановка.

Попълването на формуляра означава предоставено съгласие за обработване на лични данни. Предоставените данни няма да бъдат споделяни с трети лица.

Проектът е продуциран от Радар София в сътрудничество с ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс и финансиран по програма Танц на Министерството на Културата.

NUTRICULA (2015-) е представян от различни изпълнители и в различни формати в Шанхай, Лисабон, Вилнюс, Бремен, Бергамо, Торино, Барселона, Тайпе, Волда и Кристиансанд. През 2022 предстоят нови версии в Брюксел, Трондхайм и Валета.

Ясен Василев работи в полето на танца като драматург и критик. NUTRICULA е практическото изследване на магистърската му теза за политиките на танца от Шанхайската театрална академия. От 2018 пише за Springback magazine, списанието за танц към европейската танцова мрежа Aerowaves, и сътрудничи на белгийския хореограф Есан Хемат. Завършил е драматургия в НАТФИЗ, автор е на четири стихосбирки и на пиесите “Зазиданите” (Младежки театър, София 2012), “Борхестриптих” (SAPH, Шанхай 2014 / ДНК, София 2016/2019), “Кота 506”, “Исмаил”. Носител на наградата на публиката на София:поетики 2010 и на CEI Fellowship 2020 на фестивала Виленица, Словения.

“Радар София” е първата резидентска програма в България с фокус театър и драматургична работа. Съществува от 2018 г. и обявява редовни отворени покани за едномесечен престой на международни артисти в София. Партньор е на базираната в Хелзинки резидентска мрежа “Artist at Risk” и на една от най-престижните резидентски програми в Европа – Akademie Schloss Solitude.

Драма пакт е неформална група от писатели и артисти, които споделят ресурси, вместо да се състезават за тях. Замислена е като платформа, която да развива, подпомага и продуцира нови форми и формати в съвременната драматургия.
Манифестът е тук: https://radarsofia.org/2019/02/23/drama-pact/– – – – –

Radar Sofia and Drama Pact present “Introduction to NUTRICULA”, a 3-day free workshop, based on a five-year international artistic research practice, led by Yasen Vasilev at DNK – a space for contemporary dance and performance.

NUTRICULA puts the performers through a series of tasks that aim to test and re-imagine the limits and functions of the body and deconstruct (un)conscious habits of movement. The work aims to liberate the body and its movements from meanings imposed on them. The workshop includes movement exercises, critical discussions, creative writing and an introduction to the structure of the physical solo.

The project started in 2015 in Shanghai in collaboration with Philip Kwame Boafo, performance artist and researcher from Ghana. The plans for further work fell apart due to problems with visa regimes for African artists in China and EU. The continuation of the work with new performers in different contexts is to a large extent a reaction of the political and economic conditions a lot of artists face today.

The work deals with the dynamic between global and local within the performer’s body, with the ways the socio-political reality and the personal biography inform the process, and the possibility of the performer to claim space beyond the concept.

The workshop is open for professional actors, dancers and performers (but doesn’t exclude those without stage experience) interested to go through a 3-day introduction of the working method and potentially start developing their own versions of the solo.

  The application form is here (in Bulgarian): https://forms.gle/SsDHt9nCudcP2Mt4A

  Deadline: Apr 4

 Apr 10-12 – “Introduction to NUTRICULA” workshop

Free 3-day workshop, 4 hours per day in the mornings, open to a maximum number of local participants, of which 10 people will have the opportunity to continue in a rehearsal process in May

 May 12-22 – rehearsals and performance “IMPOSSIBLE ACTIONS”

Preparation and presentation of a collective version of the performance with up to 10 performers, picked up from the workshop. Rehearsals and two premiere shows of the performance “Impossible actions” in Bulgaria

 Participation in the workshop is a compulsory condition for taking part in the rehearsal process.
 Each performer will receive a fee of 1000 BGN for 10 days of rehearsals.


Radar Sofia will provide free housing for up to 2 participants not based in Sofia, for the duration of the whole rehearsal process.

Dates, location and number of participants might need to be changed, depending on the emergency situation.

Completing the form includes consent to the processing of personal data. The data provided will not be shared with third parties.

The project is produced by Radar Sofia in collaboration with DNK – a space for contemporary dance and performance and financed by the Dance Programme of the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

NUTRICULA (2015-) has been developed and presented in different formats in Shanghai, Lisbon, Vilnius, Bremen, Turin, Barcelona, Taipei, Volda and Kristiansand. New versions are scheduled in 2022 in Brussels, Trondheim and Valetta.

Yasen Vasilev works in the field of contemporary dance as a dramaturge and critic. NUTRICULA is the practical research of his Master thesis on the politics of dance at Shanghai Theatre Academy. Since 2018 he’s writing for Springback magazine and collaborating with Belgian choreographer Ehsan Hemat. He studied Dramaturgy at NATFA, he’s the author of four poetry collections and four plays. Winner of the award of the audience at Sofia:Poetics 2010 and the CEI Fellowship at Vilenica festival 2020.

Radar Sofia is the first residency program in Bulgaria with a focus on contemporary theatre and dramaturgy. It was founded in 2018 and it often announces open calls for month-long stays of international artists in Sofia. It is a partner of the Helsinki-based network Artist at Risk and of one of the most prestigious residency centers in Europe – Akademie Schloss Solitude. 


Drama Pact is an informal group of writers and artists who share resources instead of competing for them. It functions as a platform that develops, supports and produces new forms and formats in contemporary dramaturgy.